Новотроїцький район

Меню

Погода

Статут сільської ради

С Т А Т У Т
 
Т Е Р И Т О Р І А Л Ь Н О Ї    Г Р О М А Д И
 
С Е Л А    В О С К Р Е С Е Н К А
 
Н О В О Т Р О Ї Ц Ь К О Г О    Р А Й О Н У
 
Х Е Р С О Н С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

Цей статут відповідно до Конституції України; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України визначає правові засади, порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою села Воскресенка Новотроїцького району Херсонської області його органами і посадовими особами.
Село Воскресенка утворено Указом Президії Верховної Ради Української РСР від____________________ № ________. Воскресенська сільська рада займає територію, відповідно до адміністративно-територіального поділу, загальною площею 380.1 га, його населення складає 1104 мешканці.

І. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА ВОСКРЕСЕНКА НОВОТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.1. Територіальна громада села Воскресенка є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування на території села, які нею здійснюються, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.
1.2. Територіальна громада села Воскресенка складається з громадян України, які постійно проживають і прописані у межах села.
1.3. Територіальна громада села Воскресенка діє як суб’єкт права власності, має право на власні засоби інформації.

2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. село Воскресенка є самостійною адміністративно-теритьоріальною одиницею у складі Новотроїцького району.
2.2. Територія села як адміністративно-теритьоріальної одиниці визначена законом і може змінюватись тільки за рішенням Верховної Ради України.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ.
— народовладдя;
— законності;
— гласності;
— колегіальності;
— поєднання місцевих і державних інтересів;
— виборності;
— правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах делегованих повноважень;
— підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;
— судового захисту права місцевого самоврядування та жителів громади;
— державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування села Воскресенка

4. СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА ВОСКРЕСЕНКА
4.1. Територіальна громада – це всі жителі, об’єднані постійним проживанням в межах села.
4.2. Органом місцевого самоврядування села Воскресенка є сільська рада, яка обирається в кількості і відповідності до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
4.3. Виконавчими органами сільської ради є її виконавчий комітет, а також його відділи і служби, перелік і кількісний склад яких визначається рішенням сільської ради.
4.4. Воскресенська сільська рада та її виконавчі органи здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Головною посадовою особою територіальної громади села є сільський голова, який обирається згідно діючого законодавства.
Організація діяльності сільської ради та її виконавчого комітету визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідними регламентами роботи ради та її виконавчого комітету ради та її виконавчого комітету, які затверджуються рішенням сесії сільської ради.
4.5. Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення, які діють згідно законодавства.
4.6. Органам самоорганізації населення рішенням сільської ради можуть делегуватися окремі повноваження виконавчих органів сільської ради, передаватись матеріально-технічні та фінансові ресурси.
4.7. Органи самоорганізації населення мають право поновлювати свої фінансові ресурси за рахунок доходів від діяльності підприємств і організацій комунальної власності, переданих в їх управління радою, а також добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб. Здійснюють іншу діяльність, що передбачена чинним законодавством.
4.8. Структура органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення може бути змінена зі зміною законодавства чи територіального устрою

5. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ТА ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Територіальна громада села Воскресенка та її окремі члени безпосередньо беруть участь у здійсненні місцевого самоврядування у таких формах:
— місцеві вибори;
— місцеві референдуми, консультативні, дорадчі опитування;
— громадські слухання;
— колективні та індивідуальні звернення;
— відкриті прийоми громадян;
— інші не заборонені форми.
5.2. Вибори депутатів сільської ради проводяться в порядку , встановленому Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів».
5.3. Місцеві референдуми та консультативні опитування проводяться в порядку, встановленому Законом України «Про Всеукраїнські та місцеві референдуми».
5.4. Збори громадян за місцем їх проживання проводяться в порядку, встановленому «Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні», затвердженого постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року № 3748, в межах мікрорайонів, об’єднань громадян, передбачених чинним законодавством.
5.5. Збори громадян за місцем проживання є відкритими і скликаються з метою обговорення питань, які мають важливе значення для мікрорайонів, об’єднань громадян (будинків, вулиць, виборчих дільниць, інших територіальних утворень), передбачених Законом України «Про об’єднання громадян», прийняття рішень та подання пропозицій з цих питань.
5.6. Збори громадян за місцем проживання проводяться за ініціативою громадян, що мешкають на території, органів самоорганізації населення, а також за ініціативою органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
5.7. Інформація щодо скликання зборів громадян за місцем проживання оприлюднюється різними способами не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу с кликання, місця проведення та переліком питань, які передбачається внести на їх обговорення. У разі необхідності, громадяни попереджаються про скликання зборів за день до їх проведення з залученням кількох каналів оприлюднення інформації.
5.8. Організація та проведення зборів громадян за місцем проживання покладається на ініціаторів зборів.
5.9. Сільський голова, органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення сприяють підготовці зборів громадян, надають їм приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційно-технічні матеріали.
5.10. Під час проведення зборів здійснюється реєстрація присутніх, обирається голова та секретар зборів, складається протокол, який підписується головою та секретарем зборів. До протоколу зборів додається список їх учасників із зазначенням місця проживання. Для запису можуть використовуватись аудіо-відео засоби.
5.11. Рішення зборів громадян за місцем проживання приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх учасників зборів.
5.13. Збори громадян за місцем проживання є правомочним за умов дотримання на них норми представництва не менше ніж 25% від загальної кількості громадян, що мають право голосу та проживають на території відповідної структури і відповідають вимогам пункту 2 розділу 1 цього Статуту, або уповноважених від таких громадян, обраних у співвідношенні: один уповноважений – не менш як 25 мешканців.
5.13. Рішення загальних зборів за місцем проживання є обов’язковими для розгляду відповідними органами самоорганізації населення.
5.14. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сільською радою, її виконавчим органом, сільським головою будь-якого питання, віднесеного до місцевого самоврядування.
5.15. Громадською ініціативою є викладена одним або кількома членами територіальної громади в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання та прийняття органами або посадовими особами місцевого самоврядування рішення, вжиття заходів або прийняття суспільно значимої програми представники суб’єктів , які внесли ініціативу, мають право брати участь у розгляді відповідним органом місцевого самоврядування питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, та в його обговоренні, в порядку контролю.
5.16. Місцева ініціатива є формою волевиявлення членів територіальної громади, шляхом ініціювання розгляду сільською радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування і вноситься від імені членів територіальної громади, групи територіальних громад, місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, що діють на її території, з підписними листами про підтримання ініціативи не менш як 10% від загальної кількості членів територіальної громади, що визнані такими на цей термін згідно з нормативними актами та чинним законодавством.
5.17. Місцеві ініціативи, внесені до сільської ради, розглядаються на чергових сесіях, а внесені на ім’я сільського голови, розглядаються ним або подаються на розгляд виконавчому комітету в першочерговому порядку.
5.18. З питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, приймається рішення, яке доводиться до відома територіальної громади не пізніш як у тижневий термін після прийняття.
5.19. Члени територіальної громади мають право ініціювати проведення громадських слухань та брати участь у них, тобто зустрічатися з депутатами обласної, районної, сільської рад, сільським головою, керівниками інших виконавчих органів влади, підприємств, організацій комунальної власності, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, та заслуховувати їх з питань, що належить до місцевого самоврядування.
5.20. Сільський голова має право ініціювати проведення громадських слухань безпосередньо, а члени територіальної громади мають право ініціювати проведення громадських слухань за процедурою місцевої ініціативи.
5.21. Громадські слухання за ініціативою членів територіальної громади проводяться за наявності їх колективного звернення, яке має не менше 50 підписів.
5.22. Для опрацювання пропозицій щодо організації громадських слухань, у тому числі: формування порядку денного, кола запрошених посадових осіб і фахівців, визначення часу і місця проведення слухань, здійснення контролю за дотриманням умов доведення до відома територіальної громади всебічної інформації стосовно громадських слухань, створюються робочі групи.
5.23. Призначає громадські слухання сільський голова або секретар сільської ради. В рішенні щодо призначення громадських слухань визначається склад посадових осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях, місце проведення слухань, відповідальні за організацію їх проведення.
5.24. За пропозицією ініціаторів громадського слухання для участі у розгляді питань, які передбачається заслухати, можуть запрошуватися фахівці-експерти з тих чи інших питань.
5.25. Веде громадські слухання особа, визначена учасниками слухання. Головуючим не може бути посадова особа, службова діяльність якої збігається з предметом громадського слухання. Головуючий надає слово для виступу присутнім на слуханнях членам територіальної громади, запрошеним посадовим особам, слідкує за дотриманням порядку слухань, правопорядку, виступає з повідомленнями, визначає тривалість слухань з урахуванням питань, винесених на слухання. За пропозицією головуючого обирається секретар, лічильна комісія, що може виконувати функції мандатної.
5.26. Громадські слухання є демократичними за формою проведення та відкритими. Під час слухань члени територіальної громади мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб, які беруть участь у слуханнях, ставити запитання та вносити пропозиції з питань місцевого самоврядування, висловлювати рекомендації – інші питання, які мають життєво-важливе значення для територіальної громади.
5.27. Під час проведення громадських слухань проводиться реєстрація присутніх, складається протокол, який підписується головою і секретарем слухань. До протоколу слухань додається список учасників з зазначенням місця їх проживання.
5.28. Рішення громадських слухань приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх учасників слухань;
5.29. Пропозиції, запити, рекомендації, внесені під час громадських слухань, прийняті рішення підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Результати їх розгляду обо’язково доводяться до відома територіальної громади та суб’єктів, які внесли відповідні пропозиції, запити чи висловили рекомендації.
5.30. Члени територіальної громади мають право звертатись особисто або направляти колективні звернення до органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення, їх посадових осіб з питань, віднесених до їх компетенції.
Колективними визначаються звернення за наявності не менш 10-ти підписів членів територіальної громади, вони розглядаються органами та посадовими особами в першочерговому порядку.
5.31. Відкритий прийом громадян проводиться за ініціативою сільського голови, виконавчого комітету, депутатів. Питання, що порушуються під час проведення відкритих прийомів громадян в обов’язковому порядку узагальнюються особою, що вела цей прийом, в установленому порядку розв’язуються та результати доводяться до мешканців, що брали участь в прийомі.
5.32. Члени територіальних громад мають право вимагати від органів місцевого самоврядування та його посадових осіб проведення інших форм інформування населення, що не суперечать чинному законодавству.
5.33. Сільська рада в необхідних випадках приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, після їх попереднього обговорення з членами територіальної громади.
Такими питаннями можуть бути:
проект програми соціально-економічного та культурного розвитку;
проект місцевого бюджету;
місцеві податки та збори;
надання пільг з місцевих податків та зборів;
встановлення, відповідно до законодавства, правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, питання організації торгівлі на території села, додержання правопорядку в громадських місцях;
визначення обсягу і меж повноважень сільської ради та її виконкому, що передаються їм за рішенням сільської ради;
дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення;
затвердження символіка відповідної територіальної громади.
5.34. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на сесіях сільської ради, засіданнях виконавчого комітету, а також у засіданнях відповідних органів самоорганізації населення.
5.35. Члени територіальної громади можуть брати участь у місцевому самоврядуванні через діяльність сільських організацій та осередків політичних партій і громадських організацій, зареєстрованих у встановленому порядку, як члени цих партій чи організацій, а також через участь у роботі громадських рад, органах самоорганізації населення та інших формах, не заборонених чинним законодавством.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА

6.1. Матеріальною і фінансовою основою територіальної громади є нерухоме майно комунальної власності, доходи сільського бюджету. Ресурси, що перебувають у комунальній власності села, є надбанням сільської громади і їх недоторканість захищається законодавством. У разі, коли комунальна власність передана в управління сільської ради, територіальна громада має право на вичерпну інформацію стосовно того, як виконуються ці повноваження та ефективність її використання.

7. ВІДПОАІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Воскресенська сільська рада, її виконавчий комітет, сільський голова, органами самоорганізації населення є підзвітними і відповідальними перед територіальною громадою.
Члени територіальної громади мають право заслухати звіт про роботу будь-якої посадової особи місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції.
Територіальна громада має інші повноваження стосовно органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
За рішенням місцевого референдуму може бути достроково припинено повноваження ради, сільського голови. Порядок його проведення визначається законами «Про Всеукраїнський та місцевий референдуми» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
Загальними зборами громадян, що утворили органи самоорганізації, може бути достроково припинено їх повноваження згідно п.6 ст.6 «Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні».

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Статут територіального громади села Воскресенка після обговорення його проекту членами територіальної громади, а також зміни і доповнення до нього, приймається сільською радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу.
8.2. Пропозиції для внесення змін до Статуту можуть подавати збори членів територіальної громади за місцем проживання, постійні комісії, сільський голова та депутати сільської ради, органи самоорганізації населення, зареєстровані сільські осередки політичних партій та громадських організацій та окремі члени територіальної громади.
8.3. Статут територіальної громади є постійно діючим актом і не підлягає без згоди територіальної громади перезатвердженню новообраним складом ради.
8.4. Статут територіальної громади села Воскресенка має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування села Воскресенка
8.5. Статут територіальної громади села Воскресенка Новотроїцького району підлягає реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, встановленому чинним законодавством.
8.6. Спори, пов’язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також щодо відповідності актів органів і посадових осіб Статуту територіальної громади села Воскресенка вирішуються у судовому порядку.

Регламент роботи сільської ради

Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи Воскресенської сільської ради УІІ скликання
1.Загальні положення
1.1 Формування, діяльність, компетенція і функції сільської ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади села, визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами вищих державних органів, даним регламентом.
1.2. Воскресенська сільська рада є юридичною особою, здійснює свою діяльність відповідно до Законів України та на підставі статуту територіальної громади с.Воскресенка, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» має відокремлене майно: окремий баланс, гербову печатку, печатку для пакетів, штамп, фірмовий бланк, рахунки в установах банків України.
1.3. Діяльність сільської ради, її органів, обраних посадових осіб основана на вирішенні питань на принципах колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, вивчені громадської думки.
1.4. Депутату сільської ради забезпечуються умови для повної ефективної реалізації його прав і обов’язків визначених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим регламентом.
1.5. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення сільської ради, її органів здійснює виконавчий комітет сільської ради.
1.6. Процедурні питання, що не обговорені в цьому регламенті, можуть вирішуватись по мірі їх виникнення у відповідності з діючим законодавством.
ІІ. Формування структури сільської ради:
2.1. Сільська рада на сесії обирає керівних осіб та затверджує такі основні органи:
— виконавчий комітет сільської ради
— постійні комісії сільської ради, їх голів
2.2. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних керівних осіб та основних органів сільської ради визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Постійні комісії
2.3. Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються із числа депутатів. Основні функції постійних комісій – вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, що належать до відання ради, контроль за виконанням рішень ради. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але дає право приймати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом цієї комісії. До складу комісії не можуть бути обрані голова, секретар ради.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
Кількісний склад кожної постійної комісії визначається сільською радою і не може встановлюватись менше 3-х депутатів.
У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад.

2.4. В сільській раді утворюються такі постійні комісії :
— мандатна з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку
— з питань планування бюджету і фінансів та соціально-економічного розвитку
— з питань сільського господарства, землекористування та охорони навколишнього середовища.
2.5. Робота постійних комісій проводиться у відповідності з планами, що затверджуються сільським головою.
2.6. Засідання постійної комісії сільської ради скликається її головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина членів від загального складу комісії.
2.7. Депутат сільської ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні, якщо депутат не може прибути на засідання , він повинен повідомити про це голову комісії ( усно чи письмово).
2.8. Засідання комісій проводяться за графіком, складеного секретарем виконкому сільської ради. Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.
2.9. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями сільської ради. В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.
2.10. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені – сільський голова та секретар виконкому.
2.11. Про роботу комісії її голова звітує перед радою, а раз на рік голова комісії подає письмову інформацію про підсумки роботи голові ради або її заступнику.

ІІІ. Скликання сесій сільської ради

3.1. Сесія сільської ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
3.2. Сесія також може бути скликана заступником голови сільської ради у таких випадках:
— відповідно до доручення сільського голови
— якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом
— якщо сільський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.
3.3. Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів сільської ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії. Повідомлення депутатів сільської ради та запрошених здійснюється також через розсилання поштових карток з зазначенням часу скликання і місця проведення сесії , питань, які передбачається винести на розгляд сесії.
3.4. Пропозиції по скликанню сесії сільської ради у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтування необхідності скликання сесії.
3.5. Сесія ради правомочна, якщо на її пленарному засіданні бере участь половина депутатів від загального складу.
3.6. Сесію сільської ради веде голова або його заступник у випадку, якщо сесія скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один із депутатів сільської ради.
При обговорені звіту голови ради або його особистого питання веде заступник голови або інший депутат за дорученням ради.
3.7. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

ІУ. Підготовка сесії сільської ради

4.1. Підготовка сесії сільської ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує голова ради або його заступник.
У випадку коли сесія скликається депутатами або постійними комісіями за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один із депутатів.
4.2. За результатами вивчення питання комісія, яка здійснювала його підготовку, подає робочій групі необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен вміщувати у собі:
— глибокий аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців.
— список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду цього питання.
4.3. Відповідальною особою за підготовку вищесказаних документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.
4.4. Всі документи здаються робочій групі не пізніше як за 7 днів до чергової сесії. У випадках позачергової сесії за 3 дні.

У. Порядок денний сесії сільської ради

5.1. Порядок денний сесії сільської ради формує робоча група або постійна комісія, яким доручена підготовка сесії на підставі:
— календарного плану роботи сільської ради
— пропозиції сільського голови
— пропозиції постійної комісії
— пропозиції окремих депутатів
— пропозиції загальних зборів громадян.
5.2. порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.
5.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.
Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів присутніх на сесії.
5.4. В порядку денному кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

УІ. Організація роботи сесії сільської ради

6.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.
6.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.
6.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Засідання ради, як правило починається о 10.00. год. і закінчується о 16.00 год.
6.4. Головуючий на засіданні:
— надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданим секретарем сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити
— організовує результати голосування
— забезпечує порядок в залі засідання
— оголошує результати голосування
— слідкує за дотриманням регламенту роботи
— не допускає будь-який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни результатів голосування
— повинен уникнути реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.
Секретар сесії обирається із числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії.
Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.
Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

УІІ. Підготовка і розгляд проектів рішень сільської ради.

7.1. Проект рішення сільської ради, що вносяться на сесію подається разом з обґрунтуванням необхідності його розробки, завдань і основних положень майбутнього рішення.
7.2. Проект рішення, що пропонується для розгляду сільською радою, подається в робочу групу або постійну комісію, яким доручено готувати сесію, не пізніше, як за 10 днів до сесії, у випадку позачергової сесії – за 3 дні.

УІІІ. Види голосування і процедури прийняття рішень

8.1. Після обговорення питання , рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим регламентом.
8.2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:
обрання та звільнення голови ради
обрання та звільнення з посади заступника голови ради
прийняття рішень про недовіру голові сільської ради
також таємне голосування може бути проведено за рішенням сесії на вимогу більшості від числа обраних депутатів, постійної комісії.
8.3. Процедура для прийняття рішень ради включає в себе доповідь,
питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення.
8.4. При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається лічильній комісії, склад якої визначається сесією.
8.5. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.

ІХ. Прийняття і зміни регламенту, відповідальність за його порушення

9.1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії сільської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
9.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.
9.3. Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим. Всі порушення регламенту оголошуються на сесії з указанням осіб, які допустили ці порушення.
9.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права виступу та розгляду того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.