Новотроїцький район

Меню

Погода

Опікунська рада

Самойлов Павло Андрійович — голова опікунської ради
Козир Ольга Миколаївна — заступник голови опікунської ради
Шевель Валентина Миколаївна — секретар опікунської ради

Члени опікунської ради:

Козир Олена Вікторівна — завідуюча фельдшерсько-акушерським пунктом
Пузь Володимир Валерійович — помічник дільничного інспектора міліції
Воронцова Ольга Ігорівна — соціальний працівник Воскресенської
загальноосвітньої школи
Козир Тетяна Леонідівна — депутат сільської ради

П О Л О Ж Е Н Н Я

про опікунську раду

I.Загальні положення

1.1.Опікунська рада (далі Рада) створюється при виконкомі Воскресенської сільської ради та виконує дорадчі функції.
1.2. В своїй діяльності Рада керується Ковнтитуцією України, Кодексом про шлюб та сім”ю України. Правилами опіки і аіклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім”ї та молоді, Міністерства охорони здоров”я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність Органів опіки і піклування, а також цим положенням.
1.3. Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності неповнолітніх та громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.
1.4. Рада створюється вскладі 7 осіб. До складу Ради входять депутати, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники установ освіти, охорони здоров”я, громадськості.
1.5. Очолює Раду голова виконкому , обов”язки секретаря Ради виконує секретар виконкому. Голова, відповідальний секретар та склад Ради затверджується рішенням виконкому.
1.6. Рада працює під керівництвом і контролем сільського голови в тісному контакті з школою, дошкільним закладом, медичними працівниками, начальником опорного пункта.
1.7. Рада планує свою роботу 1 раз на рік. Засідання опікунської ради проводяться один раз у квартал (та у разі необхідності).
1.8. Матеріали, що надходять до Ради реєструються в книзі реєстрації, яку веде секретар Ради. Матеріали і реєстраційна книга зберігаються у секретаря Ради.
1.9. Секретар Ради відповідає за ведення діловодства, належне оформлення та передачу на зберігання до архіву виконкому.
Безпосереднє ведення справ по опіці і піклуванню покладається на секретаря виконкому, а саме:
А) органи освіти здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та передачі дітей- сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, до дитячих будинків, шкіл-інтернаті різних профілів, на усиновлення, під апіку (піклування) та з інших питань, що належать до їх компетенції;
Б) органи охорони здоров”я здійснюють діяльність, щодо осіб, визнаним судом недієздатними внаслідок психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а також щодо утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до трьох років у будинках дитини.
1.11. Рада сприяє і надає допомогу батькам у вихованні дітей в тих сім”ях, які потребують додаткової уваги.
1.12. Рішення опіки та піклування про призначення чи звільнення опікунів і піклувальників від виконання своїх обов”язків, а також інших питань, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.
Напрямки роботи та основні функції Ради.
Органи опіки та піклування відповідно до покладених на них завдань та розподілу повноважень:
2.1. Вирішують питання про встановлення і припинення опіки та піклування.
2.2. Ведуть облік щодо осіб, які потребують опіки чи піклування.
2.3. Здійснюють нагляд за діяльністю опікунів та піклувальників.
2.4. Забезпечують тимчасове влаштування неповнолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки чи піклування.
2.5. Розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них), опікунами (піклувальниками) обов”язків з виховання або щодо зловживання їх своїми правами.
2.6. Вирішують згідно з чинним законодавством питання щодо грошових виплат дітям, які потребують під опікою чи піклуванням.
2.7. Розглядають спори, пов”язані з вихованням дітей.
2.8. Розглядають скарги на дії опікунів (піклувальників).
2.9. Беруть участь у вирішенні питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла.
2.10. Вживають заходи щодо захисту особистих, житлових та майнових прав неповнолітніх та осіб, які перебувають підопікою чи піклуванням.
2.11. Беруть участь у розгляді судами спорів пов”язаних із захистом прав неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.
2.12. Встановлюють опіку над майном у передбачених законом випадках.
2.13. Оформляють належні документи щодо соби підопічного та щодо майна, над яким установлюється опіка.
2.14. Охороняють та зберігають житло та майно підопічних і визначених безвісті відсутніми.
2.15. Розголядають можливість відчудження майна, в тому числі квартир та житлових будинків, в інтересах осіб, які потребують опіки чи піклування, і дають відповідну згоду чи заперечують.
2.16. Проводять іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.
3. Права та обов”язки Ради.
3.1. При виникненні спірних питань Рада має право:
— розглядати питання зміни прізвища, імені дітей в їх інтересах;
— призначати побачення між батьками і дітьми.
3.2. В установленому законом порядку має право порушувати перед сільським головою питання:
про позбавлення батьків чи усиновителів, які ведуть асоціальний спосіб життя і негативно впливають на виховання неповнолітніх, прав на їх виховання;
про відібрання неповнолітнього від батьків, якщо подальше перебування дитини в сім”ї загрожує її життю або здоров”ю, належному вихованню;
Рада попередньо розглядає матеріали про:
влаштування неповнолітніх, які за станом здоров”я потребують догляду і не можуть захищати свої права та інтереси;
встановлення опіки над дітьми віком до 15 років, які залишились без батьківського піклування та над повнолітніми особами, визнаними судом недаєздатними внаслідок психічних захворювань;
встановлення піклування над неповнолітніми віком від 15 до 18 років особами, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а також особами, які за станом здоров”я не можуть самостійно захищати свої права;
встановлення опіки над майном підопічних осіб;
доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому про призначення опікуна (піклувальника) над особою або майном;
повернення належного неповнолітнім або недієздатним особам майна, яким незаконно заволоділи родичі або сторонні особи, стягнення збитків, заподіяних цими особами.
Рада на своїх засіданнях розглядає та заслуховує інформацію:
про проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування;
про збереження і охорону належного підопічним майна;
про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їх майна та грошових вкладів;
звіти опікунів про виконання покладених на них обов”язків щодо підопічних;
звіти директора школи, керівника дошеільного закладу про роботу з дітьми- сиротами, дітьми, які позбавлені батьківської опіки та піклування, дітьми, які проживають в надзвичайно складних умовах, про надання їм пільг, встановлених законодавством тощо;
3.5. Рада приймає рішення про надання дозволу на відчуження, розподілу, продажу, обміну та закріплення житлової площі, яка належить неповнолітнім та недієздатним особам, а також дозволу на будь-які дії з майном, яке належить вказаним особам.
4. Строки розгляду справ.
4.1.Матеріали, що надходять до Ради і не потребують додатоковї інформації, розглядаються і 15-денний термін в робочому порядку.
4.2. Рішення про встановлення опіки або піклування приймаються не пізніше місячного терміну з моменту, коли стало відомо про необхідність встановлення опіки або піклування.
4.3. Питання про влаштування неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування, не мають засобів для існування та місця проживання — в 5-дений термін.
5. Діяльність Ради.
5.1. Загальні положення.
5.1.1. Члени Ради працюють на громадських засадах.
5.1.2. У випадку, коли хтось із членів Ради вибуває; відповідним рішенням виконкому на його місце призначаються інші особи.
5.1.3. Очолює Раду голова, який призначається відповідним рішенням виконкому сільської ради.
5.1.4. Обов”язки серетаря Ради виконує секретар виконкому.
5.2. Голова Ради:
скликає і координує роботу Ради;
готує і проводить засідання, підписує протоколи засідань;
визначає функції секретаря, інших членів Ради;
представляє Раду в установах, на підприємствах, в організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова Ради має право делегувати повноваження членам Ради.
5.3. Секретар Ради.
5.3.1. Секретар Ради безпосередньо підпорядкований голові опікунської ради.
5.3.2. У разі відсутності секретаря Ради виконання його обов”язків покладається на спеціаліста з освіти.
Секретар Ради відповідно до покладених на нього обов”язків:
вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Ради:
проводить прийом громадян з питань опіки і піклування:
готує матеріали, які необхідні для проведення засідань Ради;
веде протоколи засідань Ради;
організовує і веде діловодство Ради;
співпрацює зі школою, дошкільним закладом, медичними установами, органами міліції тощо.
Бере участь у виявленні дітей, що залишились без батьківської опіки та дітей, що мають батьків, але потребують допомоги суспільства.
Обстежує умови життя та виховання дітей, що залишились без піклування батьків, та дітей, які не мають належних умов для виховання в сім”ї.
Надає пропозицію щодо влаштування неповнолітніх, які залишились без батьківського піклування: опіка (піклування), усиновлення (удочеріння), напрвлення в державні дитячі установи.
Здійснює контроль за вихованням, навчанням, станом здоров”я, матеріально- побутовим утриманням підопічних, виконанням опікуном (піклувальником) своїх обов”язків.
Надає пропозицію щодо допомоги опікунам (піклувальникам) у вихованні, навчанні, організації відпочинку підопічних.
Приймає та розглядає скарги на дії опікуна (піклувальника) та порушує питання перед Радою про звільнення опікуна (піклувальника) від своїх обов”язків.
За дорученням голови Ради бере участь у судових засіданнях при розгляді справ, що стосуються передачі дітей, які залишились без піклування батьків, органам опіки і піклування, порушення житлових та майнових прав неповнолітніх та громадян, які потребують опіки та піклування.
6.Відповідальність.
6.1. Голова, секретар та члени Ради за неякісне або несвоєчасне виконання своїх обов”язків чи невиконання наданих їм прав, порушення ними етики несуть адміністративну, дисциплінарну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно чинного законодавства України.