Новотроїцький район

Меню

Погода

Адміністративна комісія

1. Вирвихвост Микола Петрович — голова адміністративної комісії
2. Василенко Олександр Володимирович — заступник голови адміністративної комісії
3. Кузнєцова Наталя Іванівна — секретар комісії

Члени комісії:

Козир Віталій Вікторович
Пузь Людмила Олександрівна
Козир Сергій Миколайович

П О Л О Ж Е Н Н Я
про адміністративну комісію

І. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності.
Стаття 1 Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні порушення , а також поваги до прав, честі і гідності громадян, запобігання вчиненню нових правопорушень.
Стаття 2 Адміністративна комісія розглядає усі справи про адміністративні порушення, за винятком відповідного до чинного законодавства компетенції інших органів.
Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством , виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адмінпорушення.
Стаття 3 Адміністративна комісія утворюється при виконавчому комітеті сільської ради
Стаття 4 Адміністративна комісія утворюється при виконавчому комітеті ради за поданням її виконавчого комітету на строк повноважень ради.
Стаття 5 Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед відповідною радою і її виконавчим комітетом та їй підзвітна. Виконавчий комітет може проводити зміни в складі відповідної адміністративної комісії з наступним внесенням на затвердження ради.
Стаття 6 Адміністративна комісія діє у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і не менш ніж 3 членів комісії. Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію. До складу комісії входять депутати ради, представники профспілок, трудових колективів. До складу комісії не можуть входити представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні порушення, а також представники прокуратури, суду і адвокати.
Стаття 7 Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями сільської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.
Стаття 8 Адміністративна комісія у своїй діяльності керується основним законодавством про адміністративні порушення.
Стаття 9 Адміністративна комісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні порушення, вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або службовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.
Стаття 10 Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією ведеться згідно цього положення та інших актів законодавства про адміністративні порушення.
Стаття 11 Справа, що заводиться адміністративною комісією повинна містити протокол про адміністративне порушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії.
Стаття 12 Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:
керує роботою комісії. Несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
головує на засіданнях комісії;
забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні комісії;
підписує протокол та постанову комісії по справі про адміністративне порушення.
Стаття 13 Відповідальний секретар адміністративної комісії:
заводить по кожному протоколу про адміністративне порушення окрему справу;
здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративне порушення
веде діловодство комісії, облік розглянутих справ, забезпечує охоронність цих справ.
Стаття 14 Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет сільської ради.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів комісії, присутніх на засіданні. Постанова підписується головуючим та секретарем комісії.
Стаття 31 Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Стаття 32 Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом 10 днів з дня внесення постанови особою, щодо якої її винесено.

ІІ. Порядок розгляду справ про адміністративні порушення.

Стаття 17 Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне порушення, складений в установленому порядку уповноваженою але не службовою особою.
Стаття 18 Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.
Стаття 19 Справи про адміністративні порушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.
Стаття 20 Адміністративна комісія розглядає справи в 15-денний строк з дня одержання протоколу про адміністративне порушення.
Стаття 21 Справи розглядаються відкрито.
Стаття 22 Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Стаття23 При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи
чи складено протокол та інші матеріали справи
чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи
про час та місце її розгляду
чи витребувано необхідні додаткові матеріали
чи під лягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката
Стаття 24 Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.
Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.
Стаття 25 Адміністративна комісія при розгляді справ про адміністративні порушення зобов’язана з’ясувати :
чи було вчинено адміністративне порушення
чи винна дана особа у його вчиненні
чи підлягає вона адміністративній відповідальності
чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність
чи заподіяно майнову шкоду
чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне порушення на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі зі злочинністю
Стаття 26 При розгляді кожної справи про адміністративне порушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначається:
дата і місце засідання
найменування і склад комісії
зміст справи, що розглядається
відомості про явку осіб, які беруть участь у справі
пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду
документи і речові докази, досліджені при розгляді справи
відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головою та відповідальним секретарем.
Стаття 27 По справі про адміністративне порушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
про накладання адміністративного стягнення
про закриття справи
Стаття 28 За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
попередження
штраф
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення
конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного порушення.
При викладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення , а при триваючому правопорушенні — два місці з дня його виявлення.
Стаття 29 Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі на розгляд товариському суду, комісії по боротьбі зі злочинністю.
Стаття 30 Постанова комісії повинна містити:
найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову
дата розгляду справи
відомості про особу, щодо якої розглядається справа
викладення обставин установлених при розгляді справи
зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення
прийняте по справі рішення
Стаття 36 Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання відповідно до правил про адміністративні правопорушення.
Стаття37 На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.