Новотроїцький район

Меню

Погода

Публічна інформація

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації
у виконавчому апараті Воскресенської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Воскресенської сільської ради (далі — Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті Воскресенської сільської ради.
1.2. Доступ до публічної інформації у виконавчому апараті Воскресенської сільської ради забезпечується шляхом:
— систематичного і оперативного оприлюдненняінформації на дошці оголошень.
— наданняінформації за запитами на інформацію.

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті сільської ради

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається у виконавчому апараті сільської ради:
— інформація про виконавчий апарат сільської ради (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
— інформація, щобулаотриманаабо створена у процесіреалізації сільської ради повноважень, передбаченимизаконодавчими актами, та яка перебуває у володіннівиконавчогоапаратусільської ради;
— рішеннясесіїсільської ради, прийнятіабозатвердженісільською радою, проектирішеньсільської ради, розпорядження сільського голови ради щопідлягаютьобговоренню;
— порядок доступу до публічноїінформації (порядок складання та поданнязапиту на інформацію, система обліку та видиінформації, щозберігається у виконавчомуапаратісільської ради);
— порядок деннийзасіданьсесій, президій, постійнихдепутатськихкомісійсільської ради;
— інформація про розміщеннямісця для роботи з документами з метою отриманняінформації;
— інформація про депутатівсільської ради та посадовихосібвиконавчогоапаратусільської ради, яка не є конфедіційноюабослужбовою;
— графікприйомугромадян головою сільської ради його заступником та секретарем сільської ради ;
2.2. Оприлюдненню не підлягають:
— внутрішньоорганізаційнідокументи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріаликонкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямамидіяльностісільської ради та їївиконавчогоапарату, процесамирозробки та прийняттярішень і розпоряджень;
— розпорядження сільського голови,щорегламентуютьдіяльністьвиконавчогоапарату ради та розпорядження сільського голови з кадровихпитань;
— документи з кадровихпитань;
— документибухгалтерськогообліку та звітності.
2.3. Виконавчийапаратсільської ради не надаєінформацію за запитами, адресованимибезпосередньо до депутатівсільської ради, а такожінформацію, яка може бути отримана шляхом узагальненняаналітичноїобробкиданихабопотребуєстворення в іншийспосіб.
2.4. Оприлюдненняпублічноїінформації.
2.4.1. Інформація, яка підлягаєоприлюдненню, розміщується на на дошках оголошень
2.4.2. Терміниоприлюдненняпублічноїінформації:
— інформація, яка підлягаєоприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочихднів з дня затвердження (прийняття) документа, щоміститьпублічнуінформацію;
— проектирішеньсесіїсільської ради оприлюднюються не пізнішеніж за 20 робочихднів до датиїхрозгляду з метою прийняття:

3.Надання інформації за запитами

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до сільської ради на ім’я сільського голови в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою) і підлягає реєстрації та розгляду відповідно до Інструкції по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті Воскресенської сільської ради.

 4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату сільської ради з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені заявником до сільського голови або до суду.